Rechten en plichten

Als je begeleiding krijgt van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, dan heb je rechten en plichten. Jij wilt weten wat je van ons kunt verwachten en andersom verwachten wij ook bepaalde dingen van jou.

Hieronder vind je de belangrijkste rechten en plichten:

Meewerken
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid verwacht dat je meewerkt aan de hulp die je van ons krijgt.

Begeleiding is gratis
De begeleiding van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is altijd gratis. Als wij regelen dat een jeugdige speciale hulp krijgt van een andere organisatie, dan moeten de ouders/verzorgers soms een bijdrage betalen. 

Je privacy
Om je goed te kunnen helpen, moeten wij informatie over jou verzamelen en bewaren. De medewerkers van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met jouw informatie. Alles over privacy staat in de folder Privacyregels en in het privacyreglement.

Gedragsregels
Als je hulp krijgt van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, willen wij zo goed mogelijk met je samenwerken. Cliënten en medewerkers van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan:

 • Luister goed naar elkaar, geef elkaar de informatie die nodig is en houd je aan afspraken.
 • Samenwerken betekent elkaar met respect behandelen. Ook als je heel boos of verdrietig bent. Bedreiging, intimidatie en discriminatie zijn daarbij niet acceptabel. Medewerkers van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid kunnen cliënten in het uiterste geval de toegang weigeren of aangifte doen bij de politie.
 • Wordt er toch een grens overschreden? Laat het weten en probeer het samen op te lossen. Een leidinggevende of de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân kan daarbij helpen.
 • Lukt het niet er samen uit te komen? Je kunt altijd een klacht indienen. 

Klik hier voor de volledige tekst van de gedragsregels, de zogenoemde gedragscode, van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Klachten

Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid met je omgaat? Praat hier dan eerst over met hem en in het uiterste geval met zijn leidinggevende erbij. Als je er niet uitkomt, dan kun je een klacht indienen. Hoe je dat doet, staat in de folder Klachten van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Meer informatie vind je ook in de Klachtenregeling.

Ondersteuning bij klachten | onafhankelijke vertrouwenspersoon

Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht, kun je contact opnemen met een onafhankelijke raads- of vertrouwenspersoon.

In opdracht van alle Nederlandse gemeenten voert het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) vanaf 2015 het vertrouwenswerk jeugdzorg uit.
Neem contact op met 088 555 1000 of www.akj.nl.

In de provincie Friesland voert Zorgbelang Fryslân (in onderaannemerschap) het onafhankelijk vertrouwenspersonenwerk voor alle zorggebruikers binnen de provincie Friesland uit. Met ruim 90 aangesloten patiënten- en cliëntenverenigingen zijn alle Friese burgers vertegenwoordigd.
Voor meer informatie en contactgegevens kun je terecht op www.zorgbelang-fryslan.nl.
Of bel 085 483 24 33.

Contacten en bereikbaarheid 

 • Bij de start van de begeleiding door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid krijg je de contactgegevens van de medewerker, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en werkdagen.
 • De medewerker maakt afspraken over hoe je hem/haar kunt bereiken. 
  Dit kan per brief, mondeling (face-to-face of telefoon) en via de mail.
 • Niet alle post aan Regiecentrum Bescherming en Veiligheid kan per mail verstuurd worden. Correspondentie waarop je handtekening niet mag ontbreken (zoals een officiële klacht) verstuur je via de reguliere post of geef je af op het (regio)kantoor.
 • Is de medewerker niet bereikbaar, dan kun je bellen met het algemene nummer van de locatie. 
  Of je laat een bericht achter via voicemail of e-mail.
 • De medewerker reageert in principe binnen vijf van zijn/haar eerstvolgende werkdagen op voicemail en e-mailberichten. Dit gebeurt tijdens kantooruren.
 • Alle mails (van en naar Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) wordt gescand op spam en virussen.

Maken van beeld- en geluidsopnamen
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en Veilig Thuis Friesland (hierna Regiecentrum) staan het maken van een geluidsopname (voor beeldopnamen gelden aanvullende regels) toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen.

 • De cliënt vraagt van te voren toestemming voor het maken van een beeld - of geluidsopname.
 • De cliënt verstrekt aan Regiecentrum een kopie van de opnamen als deze dat wenst (of vice versa als Regiecentrum de opnamen maakt).
 • De cliënt en Regiecentrum knippen of plakken niet in een beeld- of geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
 • De cliënt en Regiecentrum verstrekken geen beeld- of geluidsopnamen aan derden en maken geen beeld- of geluidsopnamen openbaar.

Klik hier voor de volledige tekst van de spelregels over het maken van beeld- en geluidsopnamen. Klik hier voor de verklaring.

Kinder- en Jongerenrechtswinkel
Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar die informatie en advies zoeken over hun rechten kunnen bellen naar of langskomen bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Zij helpen gratis en eventueel anoniem. Meer informatie vind je op www.kinderrechtswinkel.nl.

De Kinderombudsman
De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

De Kinderombudsman kan je uitleggen hoe je voor je rechten kunt opkomen: alleen of met andere kinderen. Bezoek de website van de Kinderombudsman.

Meedenken over Regiecentrum Bescherming en Veiligheid? 
Wil je meedenken over het werk van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid? 
Kijk dan wat de Cliëntenraad voor jou kan betekenen, woon een vergadering bij of wordt lid van de Cliëntenraad. Klik hier voor meer informatie over de Cliëntenraad.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl