De drie Friese gecertificeerde instellingen (Regiecentrum Bescherming & Veiligheid, William Schrikker Stichting en Leger des Heils) hebben hun handtekening gezet onder de doelstellingen van het convenant ‘Handen op elkaar voor onze jeugd’. Dit convenant is najaar 2018 opgesteld door alle Friese gemeenten, Sociaal Domein Fryslân en zeven zorgaanbieders om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de hoogspecialistische jeugdhulp.

Met veel Friese jeugd gaat het goed. Zij kunnen in goede gezondheid opgroeien en zich ontwikkelen. Maar voor de groep die aangewezen is op hoogspecialistische jeugdhulp vinden de partijen het noodzakelijk dat er beter wordt samengewerkt rondom deze kinderen. De gecertificeerde instellingen in Fryslân, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de door de rechter opgelegde jeugdbescherming en jeugdreclassering, zijn belangrijke partners in verwijzingen en samenwerking. Zij zullen hun medewerking verlenen bij het behalen van de doelstellingen van het convenant, zoals de vermindering van instroom, afbouw van bedden en de doorontwikkeling van het zorgaanbod.

In het convenant is een viertal concrete doelen geformuleerd om de zorg voor de jeugd die dat zo hard nodig heeft, verder te verbeteren. Het gaat om:

  • Ontwikkelen van een nieuwe aanpak, ook preventief, die de inzet van hoogspecialistische hulp vermindert of verkort;
  • Ontwikkelen van nieuwe ambulante zorgvormen waarbij hulp binnen de gezinssituatie de voorkeur heeft boven klinische hulp en de uithuisplaatsingen verminderen;
  • Zorgen voor een gezamenlijke aanpak voor jeugdigen en gezinnen met bijvoorbeeld multi-problematiek, als het nodig is door ‘schotten’ heen;
  • Aanbieden van een samenhangend aanbod van hoogspecialistische jeugdhulp in het sociale domein, het onderwijs en de jeugdzorg.

Het convenant is onlosmakelijk verbonden met het eveneens provinciebrede Fries Actieplan Zorg voor Jeugd ‘Foar Fryske Bern’ waarin de Friese gemeenten samenwerken met aanbieders van jeugdhulp, verwijzers, onderwijs en Zorgbelang Fryslân. De uitwerking van convenant en actieplan worden dan ook zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.