In de 12de editie van het onderzoek Cliëntprofielen staat de invloed van corona en complexe scheiding centraal. Elk jaar wordt er een beeld geschetst van jeugdigen met een jeugdbeschermings-/jeugdreclasseringsmaatregel, dit jaar betrof het 1.088 jeugdigen.

De invloed van corona

Uit diverse onderzoeken blijkt al dat corona een grote invloed heeft gehad op jongeren, zo ook uit het onderzoek Cliëntprofielen. Bij 75,9% van de cliënten van Jeugd- en Gezinsbescherming is sprake geweest van een bepaalde invloed door corona. Vooral voor jeugdigen in de leeftijd van 12 t/m 17 en 18+ jaar is de invloed van corona en de maatregelen als gevolg daarvan, groot. Er is een toename van problemen op het sociale vlak en een achterstand in de ontwikkeling van jeugdigen. Het wegvallen van school en de soms moeizame overstap naar digitaal onderwijs, heeft gezorgd voor: spijbelen of zelfs schooluitval, schoolachterstanden, sociale problemen en depressie bij jeugdigen. Jeugdigen hebben schade geleden door gebrek aan toekomstperspectief, onvoldoende mogelijkheden tot sociaal contact, ritme en structuur. Vooral in de doelgroep van Jeugd- en Gezinsbescherming heeft dit geleid tot extra ontwikkelingsbedreigingen. Het hebben van een toekomstbeeld geeft jeugdigen motivatie en richting aan het ontwikkelen van een (beroeps)perspectief. Bij het ontbreken hiervan zijn risico’s van schooluitval, verslaving en criminaliteit groter. Zo is er een toename in zware delicten zoals gewapende overvallen en steekincidenten.

Impact scheidingsproblematiek op het kind

In ongeveer de helft van alle gezinnen bij Jeugd- en Gezinsbescherming is sprake van een complexe scheiding. Een scheiding is een stressvolle situatie waar jeugdigen weinig controle of invloed op uit kunnen oefenen. Jeugdigen in een scheidingssituatie hebben vaak twee keer zoveel problemen als jeugdigen uit een intact gezin (Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdige). Er zijn verschillende gevolgen of problemen zichtbaar in complexe echtscheidingssituaties. Zo ervaren jeugdigen vaak loyaliteitsproblemen en resulteert dit in 30,5% van de gezinssystemen tot contactverlies met een ouder. Op korte termijn is dit vaak voor de jeugdige de oplossing die voor de minste stress zorgt, echter ervaart de jeugdige regelmatig problemen op het gebied van gedrag, emoties, relaties, school en lichamelijke problemen vanuit stressklachten. Bij volwassenheid van de jeugdige is zichtbaar dat dit resulteert in een lager eindniveau qua opleiding, een lager inkomen, een groter scheidingsrisico, een hoger risico op depressie en een zwakkere band met ouders.

De aanbevelingen uit het onderzoek cliëntprofielen kunnen inzicht geven en bijdragen aan de (door)ontwikkeling van goede zorg voor de jeugd.  

Bekijk het onderzoek
Cliëntprofielen hier.