Uit de 14de editie van het onderzoek Cliëntprofielen komt naar voren dat de Friese jeugdigen met een jeugdbeschermings-/jeugdreclasseringsmaatregel steeds meer (gedrags)problemen ervaren. Daarbij zorgen oplopende wachtlijsten ervoor dat de doelgroep met vaak complexe problemen niet altijd passende zorg krijgt.

Jeugd- en Gezinsbescherming (onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) schetst elk jaar een beeld van jeugdigen met een maatregel, dit jaar betrof het 975 jeugdigen. Er is ook gekeken naar de invloed van financiële stress of armoede op gezinnen.

Landelijke onderzoeken laten zien dat jeugdigen steeds meer mentale klachten ervaren zoals eenzaamheid en depressie. Dit is een probleem wat ook zichtbaar wordt in dit onderzoek. Onder de onderzochte jeugdigen is, over de afgelopen drie jaar, een sterke stijging te zien bij de internaliserende gedragsproblemen zoals angst, somberheid, piekeren of zelfbeschadiging. Ook de externaliserende gedragsproblemen zoals moeite met gezag, liegen, niet aan de regels houden of agressief gedrag zijn gestegen. Een deel van de jeugdigen is al vaker op jonge leeftijd betrokken bij (gewelds)incidenten. Ook laten zij risicovol gedrag zien (criminaliteit). Zij verharden en het gebruik van (steek)wapens komt steeds meer voor.

De complexe problematiek vraagt veel van de samenwerkende organisaties, en het lukt niet altijd om een passend zorgaanbod te realiseren, onder andere door wachtlijstproblematiek. Jeugdigen en hun ouders moeten daardoor langer dan gewenst op de noodzakelijke hulp wachten. Ondanks deze bevindingen uit het onderzoek wordt er hard gewerkt aan verbeteringen. Samenwerkingen van professionals met verschillende expertises zoals de Proeftuin-Toekomstscenario in Heerenveen, Preventie met Gezag en MDA++ zijn daar mooie voorbeelden van. Dit is een stap vooruit om hulpverlening samen beter te organiseren in Friesland.

Meer informatie: