Cliëntenraad

undefined

DE CLIËNTENRAAD
Medezeggenschap vóór jou en dóór jou!


De cliëntenraad van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Regiecentrum) bestaat uit een groepje enthousiaste en gedreven vrijwilligers. Wij zijn onafhankelijk in wat wij vinden, willen en doen; uiteraard wel binnen de grenzen van wat in de wet is vastgelegd omtrent onze rechten en plichten.

Voor wie?
De cliëntenraad is er voor:
jeugdigen, hun ouders of verzorgers (niet zijnde pleegouders) ten tijde van het uitvoeren van een jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregel door Regiecentrum.

De cliënten van Veilig Thuis Friesland en het vrijwillig kader behoren dus niet tot onze achterban.

Doel?
Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die tot onze achterban behoren.

Gemeenschappelijke belangen
Gemeenschappelijke belangen zijn aangelegenheden die voor de meeste cliënten belangrijk zijn. Zo zullen bijna alle cliënten het belangrijk vinden dat zij op een respectvolle en integere wijze door de jeugdbeschermer (gezinsvoogd/voogd) of jeugdreclasseerder bejegend worden.

Taken?
Een belangrijke taak van de cliëntenraad is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de directie, over de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de dienstlevering door de jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder.

Speerpunten?
Twee speerpunten hebben doorlopend onze aandacht. 

Speerpunt 1 | Voelen cliënten zich gehoord?
De mate waarin een cliënt zich gehoord voelt door de jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder speelt een belangrijke rol in hoe de uitvoering van een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel verloopt.

Hierbij kan gedacht worden aan:

 • De mate waarin cliënten vinden dat ze door de jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder betrokken worden bij beslissingen die hen direct raken én
 • De mate waarin cliënten vinden dat de jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder (ook) aandacht schenkt aan wat er goed gaat, in plaats van dat er (bijna) uitsluitend aandacht wordt geschonken aan wat (nog) niet goed gaat.

Speerpunt 2 | Zorgvuldige verslaglegging en recht op inzage?
Iets waarmee elke cliënt in het gedwongen kader te maken heeft, is dat er over hem of haar door de jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder verslagen worden geschreven. 

Wat er al dan niet in een verslag staat én hoe dit verwoord is, is van doorslaggevend belang voor het wel en wee van de betrokkene(n). Daarom is het belangrijk dat de verslaglegging op een zorgvuldige én transparante wijze plaatsvindt. 

Het transparantievereiste houdt onder meer in:

 • Iedereen die 12 jaar of ouder is, heeft recht op een afschrift van verslagen die over hem of haar worden geschreven én inzage in zijn of haar dossier, zodat de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld:      
  • kennis te nemen van wat er over hem of haar wordt geschreven én
  • om eventuele onjuistheden en onvolledigheden te corrigeren en aan te vullen.

Hoe weten wij wat er speelt?
Wij hebben op hoofdlijnen een drietal informatiebronnen tot onze beschikking:

 • de directie van Regiecentrum
 • verslagen van officiële organen en instanties
 • de feedback van cliënten die tot onze achterban behoren. 

De directie van Regiecentrum
De directie moet ons, zo volgt uit de Jeugdwet, op de hoogte houden van onder andere:

 • een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden én
 • de wijze waarop de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen plaatsvindt en gewaarborgd wordt.

Wij bevinden ons in de gelukkige positie dat de lijnen tussen ons en de directie kort zijn. Ook schuift de directie regelmatig aan bij onze maandelijkse overleggen.

Verslagen
Om vast te stellen welke aspecten om verbetering vragen, maken wij onder meer gebruik van de volgende verslagen: 

 • Het jaarverslag van de onafhankelijke Klachtencommissie
 • Het jaarverslag van Zorgbelang Fryslân
 • Het verslag van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek

De achterban: ervaringen, meningen en voorstellen
Het contact met de achterban is van onschatbare waarde. Zonder dit contact is het voor ons niet echt mogelijk om te kunnen bepalen hoe cliënten het contact met de jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder ervaren én wat zij graag anders zouden willen zien. 

Wij zijn dan ook erg blij met de e-mails die wij van cliënten ontvangen. Het is aan de hand van deze e-mails, dat wij te weten komen wat er voor de cliënten belangrijk is in het contact met de jeugdbeschermer of de jeugdreclasseerder. 

Beste cliënt/ervaringsdeskundige
Laat van je horen en vertel ons: 

 • Wat goed gaat
 • Wat beter kan én
 • Wat écht moet veranderen!

Stuur je e-mail aan | clientenraad@regiecentrumbv.nl
Wij streven ernaar om je e-mail uiterlijk binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Wat doen wij met jullie ervaringen, meningen en voorstellen?
Als er meerdere cliënten zijn die ons informeren over dezelfde of soortgelijke knelpunten, dan brengen wij deze kwesties via adviezen onder de aandacht van de directie zodat deze kwesties
– met het cliëntenperspectief als uitgangspunt – bevredigend opgelost kunnen worden.

Privacy
Wij hechten grote waarde aan de bescherming van jouw privacy. In onze adviezen wordt jouw naam, dan ook niet vermeld. Hetzelfde geldt voor namen van jeugdbeschermers, jeugdreclasseerders of andere derden die jij in jouw e-mail vermeldt. Ook heeft geen enkele medewerker, inclusief de directie, inzage in de e-mails die jij aan ons stuurt én onze reactie hierop.

Let wel
Wij kunnen en mogen geen individuele klachten oplossen of daarin bemiddelen!
Daarvoor is er: de desbetreffende medewerker, de teammanager van deze medewerker, de onafhankelijke Klachtencommissie en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Wie zitten er in de cliëntenraad?
De cliëntenraad bestaat idealiter uit:

 • cliënten en ex-cliënten ten behoeve van wie een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel is opgelegd, in de leeftijdsgroep van 12 jaar en ouder én
 • personen die vanuit een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid graag hun steentje willen bijdragen.

Voor deelname aan de overleggen van de cliëntenraad ontvangen wij een onkosten- en presentievergoeding. Ook de kosten verbonden aan de deelname aan trainingen en externe overleggen worden vergoed.

Wij staan ook op Facebook
Ga naar: facebook.com/crrbv

Jaarverslagen cliëntenraad
Lees hier het jaarverslag 2014 van de cliëntenraad.
Lees hier het jaarverslag 2015 van de cliëntenraad.
Lees hier het jaarverslag van 2018 van de cliëntenraad. 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl