Voor wie?

Gebiedsteams in Friesland, gecertificeerde instellingen en hulpverleningsinstanties.

Inhoud

Het diagnostiekteam screent op basis van de aangeleverde rapportages en aanvullende informatie. Aan de hand van deze screening kiezen we voor een volledig psychodiagnostisch onderzoek of een gedeelde verklarende analyse. Een gedeelde verklarende analyse houdt in dat we samen met het systeem kijken naar de inhoud.

Het onderzoek naar het kind of de jongere richt zich op:

De gedeelde verklarende analyse geeft schematisch inzicht in de interactiepatronen tussen de jeugdige en zijn of haar systeem. Dit geeft inzicht in hoe diverse factoren invloed op elkaar hebben en leiden tot de uiteindelijke klachten. Het doel is een om weergave van relevante factoren en de samenhang hiertussen te verkrijgen. Zo krijgen we de kern van de situatie in beeld. Dit doen we grotendeels op basis van dossierinformatie en de gesprekken met het systeem van de jeugdige.

In de verklarende analyse nemen we mee:

Bij een gedeelde verklarende analyse maken we een integratief beeld. Dit helpt om de hulpvraag van de jongere te beantwoorden. Het integratieve beeld bestaat uit meerdere factoren: 

 • life events
 • hulpverleningsgeschiedenis
 • gezinscontext
 • aanlegfactoren
 • ontwikkeling, klachten
 • persoonlijkheid
 • strategie kind
 • risico factoren
 • beschermende factoren

Aan de hand van dossierinformatie kijken we welke factoren al voldoende in kaart zijn gebracht. Soms is er nog aanvullende informatie nodig en vragen we hiernaar bij de betrokken professionals. We gaan altijd in gesprek met de jeugdige en zijn of haar gezinssysteem.

Contra-indicaties

Voor breed persoonlijkheidsonderzoek van ouders/verzorgers verwijzen we door, bijvoorbeeld naar een GGZ instelling of de NIFP.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

 • Verzamelen van informatie op basis van het dossier en gesprekken. De gesprekken gaan over verklaringen voor het probleem gedrag. De verzamelde informatie heeft tot doel om de hulpvraag te beantwoorden.
 • De informatie wordt verdeeld onder de verschillende factoren en schematisch weergegeven.
 • Samen met het gezinssysteem van de jeugdige en de jeugdige bekijken we de verkregen informatie en hoe deze met elkaar samenhangt.
 • We schrijven een integratief beeld op basis van de verzamelde informatie en komen vervolgens tot een passend advies.
 • Dit advies bespreken we met de jeugdige en zijn/haar gezinssysteem. Ook kunnen we het advies eventueel met andere betrokkenen in het netwerk van de jeugdige, zoals school, begeleiders of andere hulpverleners bespreken.

Wat is er nodig voor het onderzoek?

De verklarende analyse komt tot stand op basis van het dossier en aangeleverde rapportages. Deze bestaat uit één of meerdere onderdelen:

 • Samenvatting van de aangeleverde aanmeldingsrapportage/dossieronderzoek;
 • Eerdere psychologische onderzoeken;
 • Interview met ouder(s)/pleegouder(s);
 • Anamnese en ontwikkelingsgeschiedenis;
 • Overige Informatie vanuit de omgeving: leerkracht/mentor van peuterspeelzaal, school, hulpverlening, instelling

Indien nodig volgt er een kort aanvullend onderzoek. Dit kan in de vorm van vragenlijsten of testpsychologisch onderzoek.

Praktische informatie

 • Op basis van de onderzoeksvraag maken we een inschatting van welke onderdelen nodig zijn en maken we een offerte;
 • Bij aanvraag voor onderzoek kijken we bij de screening of een verklarende analyse mogelijk is aan de hand van dossieronderzoek of er een aanvulling nodig is;
 • Het diagnostiekteam formuleert in overleg met de opdrachtgever de hulpvraag;
 • Het onderzoek kan in de eigen gezinssituatie of op onze locatie plaatsvinden;
 • De onderzoeksduur is variabel, afhankelijk van de onderzoeksvraag;
 • Het streven is om het onderzoek binnen 4 tot 8 weken af te ronden.

Vragen?

Voor vragen of inlichtingen over diagnostiek voor jeugd en gezin kun je contact opnemen met:

 • Anna Maat: Coördinator Expertisecentrum of
 • Simone van Sichem: Relatiebeheerder Expertisecentrum
  Via het contactformulier of tel. 058-233 38 00

Waarom het
Expertisecentrum?

 • Geregistreerde gedragswetenschappers
 • Ruime praktijkervaring
 • Altijd op maat
 • Outreachend en systeemgericht