Veelgestelde vragen

Verwerken gegevens

PC Noord coördineert de plaatsingen bij de Jeugdzorg Plus instellingen. De verwijzer (de betrokken jeugdhulpverlener) levert hiervoor de benodigde informatie aan bij PC Noord. PC Noord voert haar taken als toeleider naar de benodigde zorg uit als ‘verwerker van de informatie’. Zij doen dit op grond van art. 4 lid 8 AVG:
‘”verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;’

Dit betekent dat PC Noord zelf geen verwerkingsverantwoordelijke is. PC Noord krijgt de informatie aangeleverd en verwerkt deze, in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. PC Noord houdt zelf geen dossier bij.

 

Spoed4Jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen.

Veilig Thuis Friesland neemt deel aan het samenwerkingsverband van het MDA++. Het MDA++ is een zelfstandig samenwerkingsverband. Daarmee is zij zelf verantwoordelijk voor haar dossiers. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar MDA++ Friesland.