Cliëntprofielen Jeugd- en Gezinsbescherming

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Regiecentrum) wordt gevormd door Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland. Jeugd- en Gezinsbescherming doet, sinds zeven jaar, jaarlijks onderzoek naar de (aard van de) problematiek van de jeugdigen. Jeugd- en Gezinsbescherming bestaat uit jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en/of waarbij sprake is van (een vermoeden) van kindermishandeling. Deze jeugdigen komen voornamelijk uit gezinnen met een combinatie van complexe problemen, zoals psychiatrische problematiek, verslaving en/of financiële problemen. De werkzaamheden van Jeugd- en Gezinsbescherming zijn verbindend, vasthoudend, voorwaardelijk begeleidend en ondersteunend, met als doel dat jeugdigen zich weer veilig (thuis) kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien. Jeugd- en Gezinsbescherming werkt aanvullend op en/of in samenwerking met de lokale zorg(keten). Het lokale team (wijk- of gebiedsteam) vormt de laagdrempelige spil in de zorg.

De totale onderzoeksgroep bestaat uit 1.375 cliënten. Dit zijn jeugdigenmet begeleiding (in vrijwillig kader), een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel.

Bij 56% van de jeugdigen in de onderzoeksgroep is er sprake van veiligheidsproblemen (vorm van kindermishandeling). Als er sprake is van veiligheidsproblemen bestaan deze in meer dan 30% van de gevallen uit huiselijk geweld. Psychische verwaarlozing (bijna 30%) komt ook veel voor. Gezinsproblemen doen zich bij 93% van de jeugdigen voor. Deze bestaan vooral uit echtscheidingsproblematiek en relatie/communicatie problemen.

In het onderzoek van de cliëntprofielen van 2016 is, naast het in kaart brengen van de gehele doelgroep, de focus gelegd op de gemeentelijke regio’s. Hiermee wordt inzichtelijk hoe het Friese profiel zich als geheel kenmerkt en welke regionale overeenkomen en verschillen er zijn. Daarnaast is in kaart gebracht welke zorg is ingezet voor jeugdigen en gezinnen binnen Jeugd- en Gezinsbescherming (ook op regionaal/gemeentelijk niveau).

Naast de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek bij de doelgroep bevat de factsheet aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling en aanbevelingen voor beleid.Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl