Problemen heftiger cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming heftiger en complexer

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg Friesland) doet jaarlijks onderzoek naar de aard van de problematiek van jeugdigen die cliënt zijn van Regiecentrum. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en/of waarbij sprake is van (een vermoeden) van kindermishandeling.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bestaat uit twee aparte onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland.

Het onderzoek cliëntprofielen 2014 en 2015 heeft plaatsgevonden onder 1.881 (2014) en 1.610 (2015) cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming. Dit zijn jeugdigen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel die door een rechter is uitgesproken. 

Na de transformatie in de jeugdzorg vindt verreweg de meeste ondersteuning door Jeugd- en Gezinsbescherming plaats in het kader van een beschermingsmaatregel (gedwongen jeugdzorg). De vrijwillige jeugdzorg is nu de taak van de lokale teams.
In de onderzoeksgroep zijn daarom verhoudingsgewijs meer cliënten met een maatregel. Regiecentrum ziet dat de problemen bij Jeugd- en Gezinsbescherming heftiger en complexer van aard zijn geworden. 

Stijging veiligheidsproblemen en problemen die verband houden met echtscheiding

Uit het onderzoek blijkt dat er in 2015 meer Friese gemeenten zijn waar kernproblemen bovengemiddeld voorkomen.
Bij bijna de helft van alle jeugdigen in de onderzoeksgroep is er sprake van veiligheidsproblemen (vorm van kindermishandeling). Ook zijn de veiligheidsproblemen aanzienlijk gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren, van 24% in 2011 naar 49,5% in 2015.
Er is binnen de doelgroep van Jeugd- en Gezinsbescherming een groeiende groep jeugdigen die in een gezin woont waar de opvoedingsproblemen verband houden met de echtscheiding van de opvoeders. Zo groeit in 2015 41% van deze cliënten op in een gezin waarbij de opvoedingsproblemen verband houden met de echtscheiding van de opvoeders.
Daarnaast is er een grote stijging van gezondheidsproblemen/somatische aandoeningen. Bij 12- tot 17-jarigen zijn deze problemen gestegen van 37,6% (2013) naar 45,5% in 2015.

Naast de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek bij de doelgroep bevat de factsheet aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling (voor lokale teams en zorgaanbieders) en aanbevelingen voor beleid (voor zorgaanbieders en gemeenten).

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl