Missie

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid biedt bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we wanneer zij ernstig in hun ontwikkeling of welbevinden worden bedreigd en waar veiligheid niet vanzelfsprekend is. We werken onder het motto ‘GRIP op veilig leven’, waarbij de volgende kernwaarden centraal staan:

 • Gezamenlijk
 • Respectvol
 • Integer
 • Professioneel

Visie

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid werkt vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een goed en veilig leven zonder geweld. Ieder mens heeft het recht om op te groeien en te leven zonder fysieke of emotionele mishandeling. Ieder mens heeft bovendien het recht op optimale zelfontplooiing. Hieraan wil Regiecentrum Bescherming en Veiligheid een bijdrage leveren. Dit doen we door hulp te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen die het nodig hebben. Soms is het nodig om hierbij ingrijpende en niet begrepen beslissingen te nemen en door te pakken bij dilemma’s. We doen dit altijd in het belang van het kind of volwassene die zich in een onveilige en risicovolle situatie bevindt.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft deze visie uitgewerkt in een verdiepende inhoudelijke visie met 6 kernwaarden. Wij geloven dat deze kernwaarden ons vakmanschap vormgeven. De visie geeft richting aan het handelen en het WAAROM daarvan. Methoden, werkwijzen en richtlijnen geven verder en concreter vorm aan het WAT en HOE.

Onze uitgangspunten:

 • Onze taken zijn: signaleren, adviseren, onderzoeken en stoppen van onveilige situaties voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Wij richten ons op meervoudige en complexe problemen en situaties van geweld, delictgedrag of bedreiging in afhankelijkheidsrelaties.
 • Wij zijn er voor gezinnen/systemen die zorgmijdend zijn of niet in staat zijn om zelf hulp te vragen.
 • Wij gaan uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar regie op de eigen situatie.
 • Onze dienstverlening richt zich op het hele (gezins-)systeem, en wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door dezelfde professional.
 • Samen met de cliënt en onze samenwerkingspartners maken wij een integraal (gezins-)veiligheidsplan om het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.
 • Wij werken vanuit de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbij staat het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind centraal.
 • Wij werken vanuit de (pedagogische) visie dat een kind in elke levensfase krijgt wat hij/zij nodig heeft. 
 • Wij werken vanuit onze kernwaarden, samengevat in het motto ‘GRIP op veilig leven’:
  Gezamenlijk, Respectvol, Integer en Professioneel.

Onze mensen

Onze medewerkers maken onze organisatie uniek. Met hun expertise, doorzettingsvermogen en passie zetten zij zich iedere dag opnieuw in voor kinderen, jongeren en volwassenen in onveilige situaties.

Kwaliteit & Werkwijze

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is vertegenwoordigd binnen het landelijk netwerk Veilig Thuis en bij de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Onze medewerkers en gedragswetenschappers zijn beroepsgeregistreerd bij het SKJ.

Samenwerking

Werken aan een veilige situatie doen we het liefst samen met de cliënt zelf. Om onze cliënten de juiste zorg te kunnen bieden, werkt Regiecentrum Bescherming en Veiligheid daarnaast samen met diverse  ketenpartners. 

Publicaties

 • Jaarberichten
 • Folder Veilig Thuis: Samen stoppen we geweld.
 • Ketenpartneronderzoek 2018

Onze organisatie

Wij bieden bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een veilig leven zonder geweld.