Werkgebied

Het werkgebied van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid omvat heel Friesland, inclusief de Waddeneilanden (excl. Texel). Vanuit ons kantoor in Leeuwarden reizen onze professionals naar die plekken waar ze nodig zijn.

Samenwerking

Werken aan een veilige situatie doen we het liefst samen met de cliënt zelf. Om onze cliënten de juiste zorg te kunnen bieden, werkt Regiecentrum Bescherming en Veiligheid daarnaast samen met diverse ketenpartners. Denk hierbij aan gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, ziekenhuizen en huisartsen. Deze samenwerking heeft als doel de onveilige situatie van het kind, jongere of volwassene te verbeteren of weg te nemen.

Veilig Thuis Friesland (website)

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn het grootste geweldsprobleem in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat hulpverlening die wordt ingezet bij geweld, verwaarlozing en misbruik in relaties, niet voldoende bijdraagt aan het doorbreken van patronen van onveiligheid. In te veel gevallen blijft de onveiligheid voortduren en krijgen veel kinderen en volwassenen niet de hulp die nodig is. Daarom werkt Veilig Thuis, samen met partners in zorg en veiligheid. Samen met het gezin en hulpverleners bespreekt Veilig Thuis hoe het direct veilig moet worden. Een beroep doen op de eigen kracht van cliënten of hulpverlening heeft pas echt effect als het veilig is. Dan kan er pas worden nagedacht over de eigen problemen en komt er ruimte om hulpverlening te accepteren. Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg. De veiligheid wordt eerst herstelt daarna volgt pas hulpverlening en zorg. De visie is landelijk omarmd door gemeenten, instellingen en nationale overheid. Het doel is het patroon van structurele onveiligheid in relaties te doorbreken en directe veiligheid, stabiele veiligheid en herstel voor alle betrokkenen te realiseren. 

Een veilig thuis: dat doen we samen!

Jeugd- en Gezinsbescherming (website)

Binnen het jeugdhulpstelsel is veiligheid van kinderen in gezinnen en delictgedrag van jongeren een aandachtspunt. Wanneer hier signalen of twijfels over zijn, dan worden wij ingeschakeld. We werken hierbij structureel samen met lokale gebiedsteams, gemeenten, onderwijs, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank, Openbaar Ministerie, Politie en gecontracteerde zorgaanbieders. Deze samenwerking maakt dat we elkaar tijdig betrekken en zoveel mogelijk met elkaar kunnen optrekken.

SAVE-team

Professionals van een wijk- en gebiedsteam kunnen de expertise inzetten van een gebiedsgebonden SAVE-team. Een SAVE-team bestaat uit (gezins)voogden en jeugdreclasseerders van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Een warme overdracht vanuit het gebiedsteam is onderdeel van het SAVE-werken. Bij de start van een maatregel maken we vanuit het familieplan van het gebiedsteam en de voorwaarden van de beschikking van de rechter een integraal plan van aanpak. Als een maatregel wordt afgesloten, volgt er een warme overdracht vanuit Regiecentrum Bescherming en Veiligheid naar het gebiedsteam. Doel hiervan is dat de hulpverleningslijn voor het gezin blijft doorlopen.

Meer informatie over SAVE en het gebiedsgerichtwerken is te vinden op de website van Jeugd- en Gezinsbescherming.

Onze mensen

Onze medewerkers maken onze organisatie uniek. Met hun expertise, doorzettingsvermogen en passie zetten zij zich iedere dag opnieuw in voor kinderen, jongeren en volwassenen in onveilige situaties.

Missie en Visie

Wij bieden bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we onder het motto ‘GRIP op veilig leven’.

Kwaliteit en Werkwijze

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is vertegenwoordigd binnen het landelijk netwerk Veilig Thuis en bij de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Onze medewerkers en gedragswetenschappers zijn beroepsgeregistreerd bij het SKJ.

Publicaties

  • Jaarberichten
  • Folder Veilig Thuis: Samen stoppen we geweld.
  • Ketenpartneronderzoek 2018

Onze organisatie

Wij bieden bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een veilig leven zonder geweld.