Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Informatie en advies voor professionals die in het dagelijks werk te maken hebben met kinderen en ouders.

Doel Meldcode
Het doel van de wet Meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet 5 stappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stap 1 Breng de signalen in kaart

Vang je als beroepskracht signalen op die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling? Breng deze signalen dan in kaart. Leg de signalen vast, evenals (de uitkomsten van) gesprekken die je over de signalen voert. Noteer welke stappen je zet en welke besluiten je neemt. Vermeld hierbij ook de gegevens die de signalen weerspreken. Bij het in kaart brengen van al deze gegevens volg je de protocollen en richtlijnen van je eigen organisatie of praktijk.

Stap 2 Raadpleeg een collega of Veilig Thuis

Om de signalen goed te kunnen duiden, is overleg met een deskundige collega nodig. Denk hierbij aan een functionaris huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de eigen organisatie. Ook kun je denken aan het zorg- en adviesteam binnen een school. Ook kun je Veilig Thuis om advies vragen. Bij vermoeden van (dreigende) vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld of ouderenmishandeling wordt geadviseerd altijd een beroep te doen op Veilig Thuis.

Stap 3 Ga het gesprek aan met de cliënt

Na het collegiaal overleg en eventueel het adviesgesprek met Veilig Thuis, volgt een gesprek met de cliënt. Openheid is een belangrijke grondhouding in de dienstverlening aan de cliënt. Daarom is het noodzakelijk om de signalen zo snel mogelijk met de cliënt (en/of diens ouders) te bespreken. Zijn de zorgen na dit gesprek niet weggenomen, dan ga je als beroepskracht over tot stap 4 en 5 van deze meldcode. Als je behoefte hebt aan ondersteuning tijdens deze stappen, kun je ook daarover weer contact opnemen met een collega of Veilig Thuis.

Stap 4 Maak een inschatting van het risico en de aard en ernst van geweld of mishandeling - bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen

Tijdens deze stap maak je als beroepskracht een afweging op basis van de beschikbare informatie. Je maakt een inschatting van het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling en van de aard en de ernst hiervan. Als de eigen organisatie beschikt over een risicotaxatie-instrument, maak dan daarvan gebruik bij het maken van je weging. Natuurlijk kun je je bij deze stap ook laten ondersteunen door Veilig Thuis. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

Stap 5 Organiseer zelf hulp of doe een melding

Na de stappen 1 t/m 4 kom je, zo nodig ondersteund door deskundigen, tot een besluit: je gaat zelf hulp organiseren of een melding doen. Als beroepskracht beoordeel je of je – gelet op je competenties, je verantwoordelijkheden en je professionele grenzen – in voldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren. In alle gevallen waarbij je meent dat dit niet of gedeeltelijk het geval is, vraag je advies en ondersteuning aan Veilig Thuis of doe je daar een melding.


De 5 stappen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling in het kort

Stap 1 | Breng de signalen in kaart

Stap 2 | Raadpleeg een collega of Veilig Thuis

Stap 3 | Ga het gesprek aan met de cliënt

Stap 4 | Maak een inschatting van het risico, aard en ernst van geweld of mishandeling - bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen!

Stap 5 | Organiseer zelf hulp of doe een melding

Naast de ontwikkeling van een Meldcode moet een organisatie ook nog een aantal andere zaken regelen. Er moeten bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over wie de stappen doorloopt en wie er eindverantwoordelijk is voor de beslissing om wel of geen melding te doen.

Download hier de Meldcode.

Wilt u hierover meer weten? Op deze site van de rijksoverheid vindt u veel aanvullende informatie. Kijk ook eens op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Bij acuut gevaar bel: 112

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl