Professionals - 17 meestgestelde vragen

1. Ik maak me ongerust, maar Veilig Thuis Friesland betrekken dat doe je toch niet zo maar?

Dit misverstand willen we heel graag uit de wereld helpen. Je kunt bij ons altijd terecht voor advies. Je hoeft hiervoor geen persoonsgegevens uit te wisselen over het gezin of over jezelf.

2. Hoe ziet zo’n advies van Veilig Thuis Friesland eruit?

Veilig Thuis Friesland denkt met je mee. Je kunt samen met ons de signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling die je ziet op een rij zetten en/of een gesprek met een mogelijk slachtoffer of betrokkene/pleger voorbereiden. Ook kunnen wij je helpen met opstellen van een veiligheidsplan, het bijwonen van een casusoverleg of het wegen van het risico.
Het doel is je zo goed mogelijk te ondersteunen zodat je verder kunt met een casus.

3. En melden, wat houdt dat dan in?

Als het je als beroepskracht zelf niet lukt om hulp en veiligheid te bereiken in een casus, kun je een melding doen. De rol van Veilig thuis Friesland is dan om een de hulp op gang te brengen en de regie te houden tot het moment dat een andere partij de zorgcoördinatie op zich neemt. Bij ernstige signalen, zullen we je dat soms ook al in een vroeg stadium adviseren. Na een melding volgt binnen vijf dagen een triage. In de triage wordt bepaald hoe veel spoed een zaak heeft en welke vervolgstap nodig is.
De spoedeisende zaken worden direct opgepakt. De vervolgstap kan óf directe overdracht naar een zorgpartij óf nader onderzoek zijn.

4. Hoe ziet het onderzoek van Veilig Thuis Friesland eruit?

Als Veilig Thuis Friesland na de triage besluit een casus in onderzoek te nemen, betekent dit dat er een onderzoeker wordt gekoppeld aan de casus. Veilig Thuis Friesland heeft het wettelijke recht om aan het complete netwerk van een gezinssysteem de vraag voor te leggen of zij zorgen hebben die te maken kunnen hebben met huiselijk geweld/kindermishandeling. Veilig Thuis Friesland start bijna altijd met een gesprek met het gezin zelf en in veel gevallen wordt een huisbezoek afgelegd. Op grond van alle verkregen informatie maakt Veilig Thuis Friesland daarna een plan van aanpak en indien nodig een veiligheidsplan. Vervolgens draagt Veilig Thuis Friesland de zorg over aan de meest passende partijen. Het kan ook zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming of politie wordt betrokken.

5. Kan ik anoniem melden?

Veilig Thuis Friesland vraagt professionele melders om hun identiteit bekend te maken bij Veilig Thuis. De identiteit van de melder wordt bekend gemaakt bij degene waarover gemeld wordt tenzij er veiligheidsredenen zijn dit niet te doen.
Leidt bekendmaking er toe dat de vertrouwensrelatie met betrokkenen kan worden verstoord, bespreek dit dan met Veilig Thuis. Wees in een zo vroeg mogelijk stadium open over je vermoedens met de betrokkene. In de Wet meldcode die geldt voor beroepskrachten uit de gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg, justitie en maatschappelijke zorg, is dit opgenomen als stap 3. Spreek je zorg uit en bied je hulp aan. De betrokkenen zullen het dan beter begrijpen als je tot een melding overgaat.

6. Ik weet niet 100% zeker of mijn niet-pluisgevoel klopt

Een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling blijft een vermoeden. Je weet in de meeste gevallen niet zeker of er sprake is mishandeling. Het is ook niet jouw taak dit vast te stellen. Maar het is op grond van de Wet meldcode wel je taak om signaleren en zorgen te delen, door te verwijzen waar kan en zo nodig te melden.

7. Ik ben bang voor agressie van de pleger

Kun je nagaan hoe de situatie voor het slachtoffer is. Als je agressie verwacht, is - nog meer dan anders - een gedegen voorbereiding nodig. Overleg en ondersteuning van het management is belangrijk. Wanneer je agressie verwacht, ga dan nooit alleen in gesprek.
Voer het gesprek op kantoor of in een ruimte waar je op een veiligheidsknop kunt drukken. Overweeg of je de wijkagent kunt betrekken. Vraag eventueel advies aan Veilig Thuis Friesland.

8. Het lijkt of melden bij Veilig Thuis Friesland niet helpt, wordt er wel iets gedaan?

Wanneer je meldt, kan het een tijd duren voor je daar iets van merkt. Vaak wordt het in het gezin wel iets beter maar het is een utopie te verwachten dat de onveilige situatie direct oplost. Veranderingen verlopen vaak langzaam. Verwacht dus niet heel snel resultaat van de ingezette hulpverlening.

Niets doen is geen optie. Zeker als er kinderen betrokken zijn, is het nodig dat volwassenen kinderen helpen. De wettelijke termijn is dat binnen tien weken de melding is onderzocht en een vervolgtraject wordt ingezet. Als een zaak in behandeling is, betekent dat niet dat er in de tussentijd helemaal niets gebeurt. Hulpverleners die al betrokken zijn (bijvoorbeeld van het gebiedsteam) blijven dat. Aan het einde van het onderzoek worden zowel de melders als de professionals met wie in het kader van het onderzoek contact is gelegd, geïnformeerd over de afsluiting van het onderzoek en de beëindiging van de betrokkenheid van Veilig Thuis Friesland.

9. Melden helpt niet want er zijn wachtlijsten voor hulp

Het klopt dat hulp soms op zich laat wachten. Er zijn vaak wachtlijsten in de gespecialiseerde hulpverlening maar wanneer je niet zelf handelt of meldt, gebeurt er misschien nooit iets. Beter geholpen na een tijd, dan nooit geholpen. In de tussentijd kan soms ook een andere vorm van hulp georganiseerd worden om de wachttijd te overbruggen. Zoals bijvoorbeeld hulp van het gebiedsteam.

10. Waarom hoor je een tijd niets als je een melding hebt gedaan?

Na een melding volgt vaak een onderzoek. Aan het einde van het onderzoek (dat kan maximaal tien weken duren) worden zowel de melder als de professionals met wie in het kader van het onderzoek contact is gelegd, geïnformeerd over de afsluiting van het onderzoek en de beëindiging van de betrokkenheid van Veilig Thuis Friesland.

Dat lijkt lang, zeker als je zelf al een aantal maanden heb geprobeerd een gezin te motiveren voor hulp. Maar die tijd is nodig om de zaak zorgvuldig te onderzoeken.

11. Ik ben het niet eens met een medewerker van Veilig Thuis Friesland, wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met hoe Veilig Thuis Friesland een zaak oppakt, bespreek dit dan met de medewerker. Zo nodig kun je de zaak opschalen. Dat betekent dat jouw leidinggevende de zaak voorlegt bij een manager bij Veilig Thuis Friesland.

12. Maar ik heb toch een geheimhoudingsplicht?

Nee, in de Wet meldcode is geregeld dat je een meldrecht bij Veilig Thuis hebt bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Je moet wel zorgvuldig met dit recht omgaan. Als je geheimhoudingsplicht botst met je zorgplicht omdat de veiligheid in het geding is, dan heb je te maken met een zogenaamd conflict van plichten. Leg dit conflict voor aan je cliënt en deel mee dat je gaat melden. Leg je argumenten om te melden en de reactie van je cliënt hierop vast in het dossier. Beloof nooit geheimhouding want je maakt jezelf onbetrouwbaar als je die belofte later moet breken.

13. Komt mijn melding onder op de stapel?

Nee, voor elke melding wordt bekeken of deze met spoed moet worden opgepakt.

14. Heeft het zin om dezelfde melding nog een keer te doen?

Zeker. Bij een nieuwe melding over dezelfde zaak wordt opnieuw bekeken of een zaak met spoed moet worden opgepakt.

15. Veilig Thuis Friesland kan een melding omzetten in een advies als de melder daarmee akkoord gaat en wanneer Veilig Thuis….

  • … in de melding onvoldoende aanwijzingen ziet voor een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, en/of;
  • …tot de conclusie komt dat de melder nog belangrijke eigen mogelijkheden onbenut heeft gelaten.

Bij omzetting van een melding in een advies onderneemt Veilig Thuis Friesland de volgende stappen:

  • informeert de melder over het genomen besluit om geen vervolg te geven aan de melding. Dit gebeurt bij voorkeur mondeling, anders per brief.
  • overlegt met de melder over de vraag of de omzetting van de melding in een advies hem of haar aanleiding geeft andere stappen te zetten. Indien sprake is van andere zorgen dan zorgen over huiselijk geweld of kindermishandeling, kunnen met de melder mogelijkheden voor doorgeleiding naar het lokale veld besproken worden;
  • vernietigt alle persoonsgegevens van betrokkenen;
  • registreert de contacten als advies (zie hieronder de beantwoording bij 16).

16. Als mijn melding niet wordt aangenomen, komt er dan wel een aantekening in het systeem?

Elk gesprek dat Veilig Thuis Friesland als advies beschouwt, wordt geregistreerd. Dit geldt ook voor een melding die, met akkoord van de beller, omgezet is in een advies (zie hierboven bij vraag 15). De registratie vindt op de volgende wijze plaats:

  • er worden geen persoonsgegevens geregistreerd van betrokkene(n) waarover het advies gaat;
  • een adviesvraag van een professionele melder wordt in principe op naam van die professional/organisatie geregistreerd;
  • in geval een burger anonimiteit wil, kan zijn advies geregistreerd worden op nummer.

 17. Wat gebeurt er als ik een melding doe buiten kantooruren?

Veilig Thuis Friesland heeft een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Ook ’s nachts kan crisishulpverlening worden ingezet.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl