Missie en visie

Missie 


Regiecentrum Bescherming en Veiligheid biedt jeugdigen en/of volwassenen de noodzakelijke bescherming wanneer zij ernstig in hun ontwikkeling of welbevinden worden bedreigd en waarvoor veiligheid niet vanzelfsprekend is.


Visie

Wij werken vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een veilige omgeving, zonder fysiek of emotioneel geweld. Wij willen een bijdrage leveren aan een optimale zelfontplooiing van elk individu.

  • Wij richten ons op meervoudige en complexe problemen en/of situaties van geweld, delictgedrag of bedreiging in afhankelijkheidsrelaties. En op gezinnen die zorgmijdend zijn of niet in staat zijn om hulp te vragen.
  • Wij gaan uit van de eigen kracht van- en de regie op de eigen situatie van de cliënt, onze dienstverlening richt zich op het (gezins-)systeem.
  • Samen met de cliënt en onze partners in wijk- en gebiedsteams en gespecialiseerde hulp maken wij een integraal (gezins-) veiligheidsplan om de bedreigde ontwikkeling of situatie op te heffen en om recidive te voorkomen.
  • Onze taken zijn signaleren, adviseren, onderzoeken en stoppen van onveilige situaties voor jeugdigen en volwassenen, zoveel mogelijk uitgevoerd door dezelfde beroepsgeregistreerde professional. 
  • Daar waar regie, bescherming en toezicht nodig is nemen wij verantwoordelijkheid om door te pakken, vanuit een integrale deskundigheid op het gebied van drang en dwang en onderzoek.
  • Wij werken vanuit de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind richtinggevend is.

In onze dienstverlening en bejegening staan de volgende kernwaarden centraal: Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel | GRIP

Onder het motto Grip op veilig leven zetten wij onze expertise in.

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl