Organisatie

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is een stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van een Raad van bestuur:

  • Mevrouw M. Sinot (algemeen directeur/bestuurder) en
  • Mevrouw J. Nijland (directeur/bestuurder)

De algemeen directeur/bestuurder en de directeur/bestuurder zijn eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, de activiteiten en de medewerkers.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat dit op een adequate manier gebeurt:

  • De heer S. Tuinier (voorzitter)
  • Mevrouw S. Faber (vice-voorzitter)
  • De heer drs. A.J. van den Berg (secretaris)
  • De heer drs. C. Marsman 
  • Mevrouw I. Barends 

De organisatie is onderverdeeld in twee onderdelen:

Vestiging

Bezoekadres | Tesselschadestraat 2 | Leeuwarden
Postadres | Postbus 312 | 8901 BC Leeuwarden


undefined

Medewerkers

Bij de stichting werken ruim 260 gedreven medewerkers, grotendeels maatschappelijk werkers.
Medewerkers zijn geregistreerd in het beroepsregister SKJeugd.
Zij worden inhoudelijk ondersteund door een gedragswetenschappelijke staf, bestaande uit orthopedagogen, psychologen en kinderartsen.

Verder zijn er ondersteunende functies zoals secretariaat, receptie, financiën, facilitair, ICT, communicatie en personeelszaken. 

Ondernemingsraad en cliëntenraad

De organisatie heeft een ondernemingsraad en een cliëntenraad.

Toezicht en financiën

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid valt onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg.
En wordt volledig gefinancierd met overheidsubsidie.
Contacten met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid zijn kosteloos.

ANBI

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Fiscaal nummer ANBI Regiecentrum Bescherming en Veiligheid | 811910544

Organogram

Klik hier voor het organogram.
Het geeft u een totaalbeeld van de structuur van de organisatie en de verschillende onderdelen.

Jeugdwet
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. 
In deze wet staan de taken van Jeugd- en Gezinsbescherming 
(jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering).
Lees meer over de Jeugdwet.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis geregeld.
De volledige wetstekst kunt u 
hier vinden.
De wettelijke omschrijving van Veilig Thuis is ‘Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling’.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl